Nedělní zamyšlení a bohoslužby 16. 5. 2021: O POKOJI A JEDNOTĚ

Nedělní zamyšlení 16. 5. 2021                                           O POKOJI A JEDNOTĚ          (Marek Bárta)

O nedělních shromážděních evangelické církve v Červeném Kostelci, říkával Michal Kitta, že se při nich vždycky sešlo přibližně asi osm lidí. Obměňovali se, ale bývalo jich tam po celá léta skoro vždy právě osm. Stateční strážci varty. Ve Skutcích apoštolů jsme četli, že po tom, co Jidáš tragicky opustil kruh dvanácti Ježíšových učedníků, ostatní doplnili toto symbolické číslo o nového učedníka – Matěje. Číslo 12 symbolizuje celost – nejen třeba pro nás celost a úplnost roku, ale v bibli je toto číslo znamením celého židovského národa, všech, kdo patří do rodiny dlouho shovívajícího Boha Hospodina. Číslo mesiášovi spásy.  

Při biblické hodině jsme mluvili o tom, co všechno znamená slovo ŠALOM. Je to základní slovo pro židovskou představu o potřebě života v míru, pokoji, rovnováze, harmonii, neporušeném a dokonalém celku světa. Pokud se pokojná rovnováha naruší, je potřeba ji znovu napravit, doplnit. Když se rozhádáme, je potřeba se usmířit. Pokud někdo něco dluží, má to vrátit. Pokud někdo někoho urazil, ublížil mu, je potřeba se omluvit. Zranění je dobré vyléčit a nechat zahojit. I trest je nápravou křivd a jimi způsobené nerovnováhy. Trest ne jako pomsta, ale jako šance pro uzdravení viníka i jako náprava situace poškozené oběti.

Kristus učil, jak vstupovat do Božího království, jak on říkával, tedy do mentálního prostoru, kde vládne ŠALOM – Boží vše hojící a zacelující láska. Prostřednictvím dnešní porce evangelia se můžeme nořit a meditovat Kristovu modlitbu, ve které prosí Boha Otce právě o tuto jednotu – všech lidí – v první řadě svých učedníků ale skrze ně všech, kdo se s nimi potkají – prosí o jednotu, tedy celost a úplnost všech lidí. Ač to v textů přímo nezazní, Kristus prosí o ŠALOM mezi všemi lidmi. Jedno ze jmen Božích je ŠALOM. „Dokud jsem byl s nimi, zachoval jsem je ve tvém jménu“, říká Ježíš. Dokud byl Ježíš se svými učedníky, učil je tomuto Božímu pokoji, Božímu ŠALOM. Prosí, aby učedníci byli posvěceni, aby byli jedno, aby byli „uvedeni do v dokonalost jednoty a svět, aby poznal“, že nebeský Otec Ježíše poslal a zamiloval si lidi stejně jako jeho“. Ježíš prosí o to, aby lidé poznali Boží lásku. Prosí za to, abychom každý z nás – ty i já – poznali, že jsme milovaní a stvoření k lásce. ŠALOM jako jednota, celost a dokonalá harmonie v lásce. ŠALOM celého světa.   

Jednoty lidí je nám třeba víc než kdy dříve. Žijeme totiž v globalizovaném světě (slovo globální je z latinkého „globus“ – kulovitá masa, sféra, míč; související s lat. slovem „gleba“ či „glaeba“ – kus země, hrouda. Žijeme na jedné zemské hroudě, jsme na tom stejně, jsme všichni stejní lidé a proto situace lidí v deštném pralese v Amazonii je i naší situací. Kácení jejich pralesa je i kácením našeho pralesa. Lovení velryb v čínském moři, je i lovením našich velryb. Umírání korálových ostrovů je i naším umíráním korálových ostrovů. Plundrování Sibiře a tajgy za Uralem je ničením našeho životního prostoru. Umírání lidí v Sýrii v Izraeli a v Palestině, je umírání našich sousedů, našich bratří a sester.

Ježíš Kristus byl plně zajedno s dárcem a milujícím udržovatelem života, s Otcem všeho života. Život pohromadě drží láskou – vzájemností a soucitem.

Rád bych upozornil na pozoruhodnou knihu jeho svatosti Dalajlámy, která letos vyšla po deseti letech v českém překladu v nakladatelství Vyšehrad. Kniha nese název „Etika pro dnešní svět“ a ve svém záměru se podobá projektu Světového étosu, nedávno zesnulého katolického teologa Hanse Künga. Je to skvělý příspěvek k diskusi, na čem v současném světě, ve kterém vedle sebe a promíšeně žijí lidé nejrůznějších národností, kultur, náboženství a politických, ekonomických a jiných přesvědčení, na čem zakládat společný život tak, abychom mohli žít v pokoji a v míru a aby nedocházelo k terorizování, vykořisťování a zneužívání lidí ani aby nedocházelo k soustavnému likvidování přírody.  

Dalajláma říká to, co čteme v evangeliu: jde o základní nastavení, zda věříme, že jako lidé patříme k sobě a zda se z dlouhodobé perspektivy vyplácí soucit a láska, anebo zda podlehneme přesvědčení, že život je boj a vítězí jen ti agresivnější, dravější a co možná nejméně soucitní a krutí, zkrátka ti, kdo si tak zvaně neberou servítky. Tento rozdíl v přesvědčení a nastavení jde našimi rodinami, našimi sbory, církvemi, politickými stranami, národy…

I kdyby se už v Červeném Kostelci při evangelických bohoslužbách nescházelo osm lidí, i kdyby tam nezbyl už ani jeden a bohoslužby by byly zrušeny, neznamená to ještě ohrožení působení lásky ve světě. Nejen, že je v Červeném Kostelci ohromná komunita našich sester a bratří katolíků, ale také je tam i dost tak zvaně nevěřících lidí, kteří ale touží po lásce a harmonii a po tom, aby mohli žít s druhými v pokoji a v pohodě. Všude kolem nás žije hodně dětí, puberťáků, mladých i starších dospělých a zralých a starých lidí, kteří ve skrytu duše prahnout po tom, aby mohli žít hezké a šťastné životy. Tu touhu jim dává do srdce Duch Svatý. Takoví lidé žijí nejen v Červeném Kostelci ale i v Náchodě, v Novém Městě nad Metují, v Hořičkách i Mezilečí, v České Skalici i tady v Šonově.

Některé naše sboru sice možná zanikají, ale nenechme se tím nijak deprimovat, dále bude a je čím dál tím víc potřeba doplňovat počet uvědomělých bojovníků za jednotící lásku ve světě, za soucit     a vnímání jednoty všech lidí. Sil, které rozdělují je hodně, ale jsou to síly, vycházející z nebezpečných lidských emocí: strachu, žárlivosti, hněvu a nenávisti. Je potřeba posilovat, pěstovat a kultivovat emoce a nastavení mysli, které nás povedou k ŠALOMU, nikoliv k ŠEOLU (což znamená hebrejsky peklo).

Shánějme se po lidech, prosme za to, aby se takoví našli, kdo půjdou s námi zvát další lidi k soucitu, vzájemné pomoci, a to napříč církvemi, náboženstvími, barvami pleti, státními a národními příslušnostmi. Hledejme a povolávejme lidi, kteří budou spolu s námi prosit za to, abychom už konečně uviděli, že Číňané, Rusové, Vietnamci, severní i jižní Korejci, Němci, Francouzi, Maďaři, Poláci, Afghánci, Romové, Peruánci, Uganďané… jsou našimi bratry a zaslouží si stejnou lásku a stejný mír, jako my, jako naše děti a naši vnuci. Pojďme hledat další členy do naší pestré sítě těch, kdo vědí, že není většího rozdílu mezi dobrým a věrným muslimem (jehož náboženství je mimochodem pojmenováno kořenem semitského slova šalom / salam, což je mír, pokoj), není většího rozdílu mezi věrným katolíkem, který vyznává, že církev je obecná, pro všechny, ani není většího rozdílu mezi věrným buddhistou, který věří v soucit vůči všemu stvoření, ani mezi humanistou, který spoléhá na lidský rozum a soucit, ohleduplnost a solidaritu – není mezi nimi rozhodně takový rozdíl, jaký je mezi dvěma rodnými bratry z jedné české nebo kterékoliv jiné vesnice, kteří jsou rozhádaní, závidí si, žárlí na sebe a nenávidí se a bojí se jeden druhého… Pojďme hledat a zvát lidi, kteří spolu s námi ať už v našem sboru či mimo jeho rámec budou spolu s ostatními spolupracovat na sbratřování lidské rodiny!

 

Bohoslužby 16. 5. 2021:        O POKOJI A JEDNOTĚ  (Sk 1, 15-17. 20-26 a J 17, 11b – 19)

Úvodní verše – Ž 122, 6-96 Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují! 7 Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu! 8 Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: „Budiž v tobě pokoj!“ 9 Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro.

  1. píseň: EZ 678 „Jeden Pán, jedna víra“

Modlitba: Pane Bože, tolik zla a nespravedlnosti, lží a křivd, tolik válek a nepřátelství, tolik mučených lidí a zneužívaných dětí… A tvůj Syn, náš dobrý Pán, řekl, že jemu dána veškerá moc na nebi i na zemi. A naši mysl zaplavují občas pochybnosti, zda to opravdu platí. Zda tvůj svět nebude napořád vydán chamtivosti mocných, zda tvé lidstvo nebude stále v područí válečníků a mír nikdy nenastane, zda tvá pravda nebude navždy pošlapávána. Přiznávám se k takovým pochybám, nazatajujeme je před tebou. Ty jediný je můžeš rozptýlit. Proto tě prosíme o tvého Ducha: Abychom porozuměli, že tvé vítězství bylo vítězství kříže, tvá láska a pravda že zvítězí nad lží a nenávistí. Obnov v nás důvěru a jistotou, abychom se naučili pochybovat jen o našich pochybnostech.  Amen

 

První čtení – Sk 1, 15-17. 20-26: 15 V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří – bylo tam pohromadě asi sto dvacet lidí – a řekl: 16 „Bratří, muselo se splnit slovo Písma, kde Duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže, 17 ačkoliv patřil do počtu nás Dvanácti a byl vyvolen ke stejné službě. 20 Neboť je psáno v Knize žalmů: ‚Jeho obydlí ať zpustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlel;‘ a jinde je psáno: ‚Jeho pověření ať převezme jiný.‘ 21 Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy Pán Ježíš byl mezi námi, 22 od křtu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvýchvstání.“ 23 Vybrali tedy dva, Josefa, jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje; 24 pak se modlili: „Ty, Pane, znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil, 25 aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří.“ 26 Potom jim dali losy a los padl na Matěje; tak byl připojen k jedenácti apoštolům.

 

  1. píseň: EZD 675 „Přijď již, přijď, Duchu stvořiteli“

 

Druhé čtení – Jan 17,11b -19: 11 Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. 12 Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo Písmo. 13 Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. 14 Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. 15 Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. 16 Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. 17 Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. 18 Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. 19 Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni. 20 Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; 21aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. 22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno – 23 já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.

Zamyšlení:

 

      3. píseň: EZD 684 „Učiň mne, pane, nástrojem“

 

Oznámení:

 

Přímluvné modlitby: Prosíme za mír ve světě, za místa, kde se válčí, aby lidé nacházeli šalom   a aby se vnímali předně jako lidé.                                   

                                                                                        Společně voláme: Pane smiluj se!

 

Prosíme za všechny, kdo bojují sami v sobě, aby našli pro sebe Tvou cestu. Aby zjistili, co mají dělat, když jim duše nebo tělo dává najevo, že nežijí v souladu s Tvým pokojem.

Společně voláme: Pane smiluj se!

 

Prosíme za ty, kdo ty části naší planety, kde se epidemie covidu 19 rozmohla velikou měrou. Dávej moudrost zodpovědným lidem v naší části světa, abychom uměli pomoci, poslat vakcíny.                                                                                                                              Společně voláme: Pane smiluj se!

 

Prosíme za přírodu, za ryby v mořích, delfíny, velryby, korály, prosíme za zvířata, stromy i lidi v deštných pralesích! Kéž jejich žal a bolest a umírání křičí ve svědomí naší civilizace, abychom učinily potřebné záchranné korky včas, než oni vyhynou, než se sami svým sobectvím zabijeme.                                                    

                                                                                       Společně voláme: Pane smiluj se!

 

Otče náš…

Poslání – Jk 2, 14 - 1714Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? 15 Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, 16 a někdo z vás by jim řekl: „Buďte s Bohem – ať vám není zima     a nemáte hlad,“ ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? 17 Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.

Požehnán:  Boží milosrdenství sahá až k nebi, kéž se s ním neminete; a boží věrnost dotýká se mraků, kéž zastihne a promění i vás; ať ve vás přebývá láska, jež i poušť mění v zahradu,       a naděje na dobrou Boží budoucnost kéž vás nepopouští.  

 

  1. Píseň: EZD 685 „I když se rozcházíme“