Domácí bohoslužby 22. 3. namísto společných, při kterých mělo být i výroční sborové shromáždění

Milí přátelé v Kristu, milé sestry, milí bratři, 

dnes bychom se za normálních okolností setkali v Náchodě ve sborovém domě při společných bohoslužbách a také k výročnímu sborovému shromáždění. Není normální situace, a proto se "scházíme" každý ve svém domově, ale přesto spojeni Duchem Svatým v jedno společné tělo - jako společenství. Milost našeho Pána, Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, ať nás posilují, povzbuzují a dávají nám pevnou naději, že patříme Bohu a v něm patříme k sobě navzájem!  

Dnešní bohoslužby jsou sestaveny bratrem farářem Jakubem Hálou z Jilemnice a mnou upraveny pro naše podmínky. 

 

Bohoslužby otevřme slovy žalmisty: 

O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit. Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni! Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář, slyšel, když k němu o pomoc volal.

Píseň                   EZ  219   HORY DOLY STRÁNĚ

Modlitba

Otče náš, děkujeme Ti, že jsi nám všem v tomto společenství dal poznat to světlo, které naše životy vytahuje ze tmy. Děkujeme za světlo Ježíše Krista, který nás povolává k radostné zvěsti evangelia. Děkujeme Ti Pane dnes za náš sbor a za všechny dary, kterými tento sbor rozhojňuješ a žehnáš mu.

Vyznáváme, že jsme jako Tvá církev způsobili v dějinách mnoho škod. Vyznáváme, že i my, jednotlivci, které jsi Ty sám povolal, jsme někdy druhým ublížili. Slovem, činem, myšlenkou. Prosíme, odpouštěj nám a přiváděj nás zpět k životu ve Tvém Slovu.

Prosíme, dávej tomuto společenství svého svatého Ducha.

Amen

Čtení                                         Žalm 111

Píseň                   EZ  111  SLAVIT BUDU BOHA SVÉHO

Sestry a bratři,

součástí dnešních bohoslužeb mělo být výroční sborové shromáždění. Jedinečná událost v životě sboru, kdy se shrne předchozí rok a nahlédne se do roku dalšího – skoro to připomíná bohoslužby na Starý a Nový rok. Na co tedy při této příležitosti kázat? Nabízelo by se možná téma peněz. Ale věřím, že mluvení o penězích v církvi je i tak dost, a hlavně žijeme v současnosti trochu jiným tématem, tak téma peněz raději nechme na jindy. Z "kazatelny", obzvlášť při dnešní příležitosti by mělo zaznít něco o naději. Živý sbor se přeci pozná mimo jiné právě i podle své naděje. A tak připomeňme dnešní den text z Matouše:

Hlavní čtení:                            Mt 25, 14 -30

Říkal jsem, že se nebudeme bavit o penězích, ale vyjděme z tohoto příběhu, který možná na první poslech o penězích je. Jedná se tu o hřivny. Měna hřivny je nám dnes neznámá. A vlastně se ani tak nejedná o nějaké konkrétní množství peněz, jako spíše o peněžní jednotku. Kdyby se to přepočítalo a trochu zaokrouhlilo, můžeme se s trochou fantazie a s přimhouřením oka mluvit o milionu. Pod tím už si něco představit dokážeme. A hned nám z toho vyplyne, že ani ten v uvozovkách „chudák“, který dostal hřivnu jednu, vůbec žádný chudák nebyl. Milionek se vždycky hodí.

A vyplývá z toho vlastně také to, že důvěru svého pána měli všichni tři. I ten třetí měl důvěru – milion nesvěříme přeci jen tak někomu. Tedy tento text, na první pohled o penězích, je vlastně také hodně o důvěře. A jistě také o nápaditosti, odvaze a podnikatelském umu. To reprezentují ti první dva služebníci. Ten třetí služebník reprezentuje spíše konzervatismus – spoléhání se na jistoty.

Nechci vám nikomu nic podsouvat, ale ze zkušenosti vím, že čtenáři Bible tomu třetímu služebníkovi vždy tak trochu fandí a je jim blízký. Možná proto, že když si sami sebe představíme v tom příběhu, tak možná ten opatrný služebník je nejbližší tomu, co bychom asi udělali my. Kdo z nás by si dovolil se svěřeným milionem riskovat a začít podnikat? Já asi ne. Taky bych ho zakopal na zahradě.

---Říkal jsem, že se mi jeví ten příběh spíše jako příběh o důvěře. A tedy vlastně i o víře. Vždyť ten pán chválí první dva služebníky: „Správně, služebníku dobrý a věrný“. Pán vyzdvihuje jejich věrnost, tedy vlastně jejich víru. Ta slova jsou  synonyma – mají stejný slovní základ. A toto podobenství vlastně bez růžových brýlí říká, jak to s tou vírou/věrou/důvěrou je: někdo ji dostane více, někdo méně. Neidealizujme si to. Ono totiž záleží, ne kolik té víry máme, ale co s ní uděláme. Jestli se nebojíme s ní jít jako s kůží na trh. A do kostela. A do života. V tom je ten zakopanej pes. Zakopat se dá cokoliv. Poklad, slivovice – ale ne víra. 

První dva služebníci šli z kůží na trh. Dostali nějakou důvěru (nějakou víru) a vyšli s ní do světa. A ano- riskovali, že často budou postaveni před těžká rozhodnutí, že třeba jejich víra bude vystavena těžkým zkouškám, nejistotám, někdy třeba i zklamáním. To všechno život víry obnáší. Ale ten, kdo víru zakope na zahradě – nebo lépe řečeno: postaví ji jako Bibli do vrchní police nečtené knihovny, ten kdo svojí víru zarámuje jen do staré fotky z konfirmace- zkrátka ten kdo svoji víru zakope do minulosti, nebo do nečinnosti, nebo do lhostejnosti, toho Pán Bůh opravdu nepochválí. Ten, kdo dostane málo víry, ten s ní přeci má málo práce. To ti, komu bylo svěřeno více, ti se se svojí vírou nadřou víc. Ale stojí to zato. Ten, kdo svoji víru nechá zaprášit a uležet, neprovětrává ji a nečechrá, ten přichází v podobenství o hostinu a v životě o radost, naplnění, kořeny a naději (například).

---Sestry a bratři, úkoly církve by se daly shrnout do čtyř slov: koinonia, martyria, diakonia, leiturgia. Pojďme se podívat na ty naše církevní/sborové hřivny zakleté do těchto slov a posuďme sami ve svém srdci, jestli se jako Kristovi služebníci v tomto sboru považujete za věrné.

Koinonia - společenství, pospolitost, družnost, propojenost, jednota. To, co tvoří sbor. Jsme jednotlivci, ale při shromážděních, nejen těch výročních, jsme sbor. Rodina. Společenství.

Martyria – vydávání svědectví. Lidem kolem nás. V místě kde žijeme, jazykem, kterým mluvíme. Způsobem, který je nám přirozený a vlastní. To je všechno to duchovní doprovázení druhých. Povzbuzování druhých a navštěvování druhých. To je to, čemu se tak vznešeně říká „zvěstování“ Krista – a přitom to může být tak prosté, jako být druhým nablízku, když je to potřeba.

Diakonia  - služba. Těm, co to potřebují. Těm, kdo mají méně, než my. Nebo nemají vůbec nic. To jsou naše sbírky potřebným. To jsou diakonické projekty. To jsou všechny naše evangelické školy, školky, ústavy, ale i tábory a dobrovolničení.

Leiturgia – slavení. Každý sbor slaví jinak. Máme různé zbožnosti a také uvnitř sborů je každý jinak nastavený. Ale v neděli se sjednocujeme. Každý má rád něco jiného. Někdo modlitbu, někdo kázání, někdo požehnání. Nemyslím, že je něco méně, když někdo má rád hlavně písně. V neděli každý trochu sleví ze svého a společně vzdáváme dík a slavíme den odpočinku, den věnovaný Pánu Bohu a lidem kolem nás.

Sestry a bratři – máme své hřivny. Máme jich mnoho. Sami zvažte, jak s nimi nakládáme. Jako sbor, či jako jednotlivci.

A tak je nenechme zakopané. Když je nezakopeme, tak nám snad také jednou všem zazní: „vejdi a raduj se u svého Pána“.

Amen

Píseň                    D 699 PANE DEJ AŤ NÁS

Modlitba

Hospodine, náš nebeský Otče,

dnes jsme měli být v kostele. S našimi bratry a sestrami. Nejsme. Jsme doma, možná s rodinou, možná s přáteli, možná sami. Prosíme Tě dnes – propojuj nás svým Slovem, propojuj nás svojí přítomností. Toto dopoledne sice každý čteme dnešní bohoslužby sami doma, ale víme, že v tento čas se slaví bohoslužby všude po světě. Ať už v kostele, nebo „jen“ čtené doma. Děkujeme, že nás i tento čas smí propojovat v lásce k Tobě a druhým, na které teď myslíme.

Prosíme na naše sbory. Ať umí i v tento nesnadný čas vydávat svědectví o Tvé lásce k lidem. Prosíme, za lidi, kteří jsou nakaženi nějakou záludnou nemocí, nebo kteří se nakažení bojí. Prosíme, dávej jim svůj pokoj a naději. Prosíme za lékaře, sestřičky a všechny zdravotníky, za všechny, kdo pomáhají při zvládání této náročné situace ve světě.  Prosíme Tě za politiky, stůj při nich při všech důležitých rozhodováních.

Hospodine, Ježíši Kriste, Duchu svatý – buď s námi a dávej se nám poznávat, dávej nám i v této době pocítit radost, naději, víru, lásku… buď s námi se všemi.

A vyslyš nás, když k Tobě každý sám u sebe doma – a přesto společně se všemi křesťany na celém světě, voláme: Otče náš…

 

Píseň     EZ  483  TO JEDNO MĚJME STÁLE NA PAMĚTI

Poslání

Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.

 

Požehnání

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní.

Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, i Syn i Duch svatý. Jděte ve jménu Páně.

 

Píseň                    D  700  PANE BOŽE VŠEMOHOUCÍ